Regulamin platformy Veterinary Max & Mrau

obowiązuje od 24 października 2019 roku

1. Definicje
Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozumie się:
1.1. Dzień roboczy – dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy, z wyłączeniem sobót;
1.2. Formularz odstąpienia od umowy – formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego oraz w Koncie Klienta, umożliwiający odstąpienie przez Klienta od zawartej ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży;
1.3. Formularz rejestracyjny – formularz udostępniany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego, który przedsiębiorca chcący zostać Klientem Sprzedawcy wypełnia i przesyła w celu rejestracji w bazie Klientów;
1.4. Formularz reklamacyjny – formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego oraz w Koncie Klienta umożliwiający zgłoszenie reklamacji przez Klienta;
1.5. Klient – przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, działający w branży zoologicznej, tj. w szczególności prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt (gabinet, przychodnia, lecznica, klinika dla zwierząt), który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę sprzedaży w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.6. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
1.7. Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym utworzone poprzez rejestrację dokonaną przez Klienta lub Sprzedawcę z polecenia Klienta, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, fakturach VAT i rozrachunkach;
1.8. Produkt – produkt dostępny w Sklepie internetowym i będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą m.in. karma dla zwierząt, karma dla zwierząt specjalistyczna, suplement diety, kosmetyk, akcesoria dla zwierząt;
1.9. Regulamin – niniejszy Regulamin;
1.10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
1.11. Sklep internetowy/Sklep – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.vet.maxandmrau.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży;
1.12. SprzedawcaMax & Mrau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000765954, NIP 9471999060, o kapitale zakładowym w wysokości 1.155.000 złotych;
1.13. Strona – Sprzedawca lub Klient;
1.14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;
1.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.
2.2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2.3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych Produktów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
- urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:

  • Chrome w wersji 49 i wyższych;
  • Firefox w wersji 43 i wyższych;
  • MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych;
  • Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych;
  • Opera w wersji 36 i wyższych;
  • Safari w wersji 4 i wyższych;

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
- włączona obsługa plików Cookies,
- zainstalowany program FlashPlayer.
2.4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta lub pracowników Klienta osobom trzecim adresu poczty elektronicznej lub danych pozwalających na korzystanie z Konta Klienta.


3. Zakładanie i obsługa Konta
3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest dokonanie przez Klienta założenia Konta. Konto może również zostać założone przez Sprzedawcę z polecenia Klienta.
3.2. W celu założenia Konta należy wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu Rejestracja oraz załączyć wszystkie potrzebne dokumenty rejestracyjne, zezwolenia, koncesje. W przypadku zakładania Konta przez Sprzedawcę wszystkie wymagane informacje oraz dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, należy przekazać Sprzedawcy e-mailem pisząc na adres vet@maxandmrau.pl. Założenie i utrzymywanie Konta jest bezpłatne.
3.3. Po weryfikacji danych Klienta i aktywacji Konta przez Sprzedawcę na podany adres e-mail zostaną Klientowi przesłane indywidualny login i hasło niezbędne do korzystania ze Sklepu.
3.4. Klient może w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe lub usunąć Konto. Wszelkie modyfikacje danych można wykonać po zalogowaniu się na Konto na stronie Sklepu. Zmiana danych rejestrowych Klienta (tj. nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP)) wymaga akceptacji Sprzedawcy.


4. Warunki zawierania Umowy sprzedaży
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z wybraną formą przesyłki i cennikiem zawartym na stronie internetowej Sklepu internetowego.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu złożenia Zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu www.vet.maxandmrau.pl, zalogować się do Konta Klienta, za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia.
4.5. W trakcie składania Zamówienia należy: wskazać Produkt, liczbę Produktów, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.
4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola: „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
4.7. Klient może również złożyć Zamówienie telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 42 612 09 91 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) lub e-mailem, pisząc na adres vet@maxandmrau.pl.
4.8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przekazania go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie zakładania Konta adres e-mail.

5. Realizacja zamówień
5.1. Zamówienia realizowane są w Dni robocze.
5.2. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę zgodnie z kolejnością ich wpływu.
5.3. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji całości lub części Zamówienia w przypadku stwierdzenia wyczerpania zamówionego Produktu przy kompletowaniu Zamówienia.
5.4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury VAT) obejmującego skompletowane Zamówienie, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Zamówienia.
5.5. Skutki prawne zawarcia Umowy sprzedaży przez osobę upoważnioną przez Klienta wiążą Klienta.
5.6. Zamówienia przygotowywane są do wysyłki w ciągu 48 godzin od chwili złożenia Zamówienia. Zamówienia złożone w piątek, sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy realizowane są od następnego dnia roboczego.
5.7. W przypadku jakichkolwiek zaległości w płatnościach Zamówienia danego Klienta nie będą realizowane do czasu uregulowania zaległości.


6. Dostawa
6.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Produkt zostanie wysłany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia, w którym kwota odpowiadająca cenie sprzedaży i kosztom przesłania Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wydłużony do 7 dni roboczych wyłącznie za zgodą Klienta. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.
6.2. Dostawa Produktów następuje za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę, przy czym maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 2 dni robocze.
6.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.4. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna na stronie Sklepu internetowego link do strony sklepu.
6.5. Warunki dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są indywidualnie.


7. Płatność
7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
7.1.1. przelewem bankowym. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym wpłaty należy dokonać na rachunek nr: 64 1140 1010 0000 5622 4800 1003. Dokonując wpłaty należy podać w tytule przelewu numer Zamówienia w formacie rok/miesiąc/numer zamówienia;
7.1.2. przy użyciu systemu płatności Dotpay. Usługi w ramach tego systemu płatności świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296790, NIP 634-26-61-860, REGON 240770255, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 złotych w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP14/2013, jako krajowa instytucja płatnicza;
7.1.3. za pobraniem u kuriera. Usługi w ramach tego sposobu płatności świadczy DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000631916, NIP 951-24-17-713, o kapitale zakładowym w wysokości 21.479.000,00 złotych.


8. Prawo odstąpienia od umowy
8.1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 45 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta albo poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego albo poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu. Zwrot zakupionego Produktu bez przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wywołuje skutku w postaci odstąpienia od umowy, w następstwie czego Produkt zostanie zwrócony Konsumentowi na jego koszt.
8.2. Oświadczenie można składać pisemnie na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Klient może również skorzystać z elektronicznego Formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Koncie Klienta na stronie Sklepu.
8.3. Termin 7 dni, w którym Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Klienta.
8.4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
8.5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego przesyłką nadaną na swój koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania Produktu, na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego przesyłką nadaną na swój koszt.
8.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przy zakupie Produktu przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeśli Klient nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności, bądź nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeśli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta niepełnych lub błędnych danych osobowych albo błędnego lub niepełnego numeru rachunku bankowego.
8.7. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Jeśli reklamacja jest zasadna Sprzedawca zwraca koszty przesyłki Produktu, które zostały poniesione przez Klienta podczas zakupu Produktu (koszt przesyłki jest ujęty na fakturze sprzedaży VAT).
8.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Produktów, które:
8.8.1. ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;
8.8.2. zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8.8.3. są niepełnowartościowe, noszą ślady użytkowania lub uszkodzeń mechanicznych, które powstały z winy Klienta, lub które zostały dostarczone do Sprzedawcy bez oryginalnego opakowania.
8.9. Reklamacje dotyczące jakości Produktu należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni po wykryciu wady Produktu (jeśli Produkt został uszkodzony podczas transportu, należy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym załączyć protokół szkody wystawiony przez firmę kurierską, która dostarczyła przesyłkę). Reklamacje dotyczące liczby dostarczonych Produktów lub ilości danego Produktu należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu rozbieżności, nie później niż w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki (warunkiem koniecznym rozpatrzenia rozbieżności ilościowych jest przesłanie wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym protokołu szkody wystawionego przez firmę kurierską, która dostarczyła Produkty).


9. Reklamacje przesyłek i Produktów
9.1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilny. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. W przypadku Produktów, dla których została udzielona gwarancja przez producenta, Klient może złożyć reklamację w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi albo w oparciu o gwarancję producenta.
9.2. Reklamacja zostanie przyjęta do rozpatrzenia, jeśli Klient wraz z odsyłanym Produktem prześle wypełniony formularz reklamacyjny dostępny w panelu klienta na stronie Sklepu lub złoży reklamację poprzez elektroniczny formularz reklamacyjny dostępny w panelu klienta na stronie Sklepu. Przed zgłoszeniem reklamacji zalecamy kontakt ze Sklepem pod adresem e-mailowym: pomoc@maxandmrau.pl
9.3. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub poprzez adres e-mail vet@maxandmrau.pl z wykorzystaniem Formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Klient może również skorzystać z elektronicznego Formularza reklamacyjnego dostępnego w Koncie Klienta na stronie Sklepu.
9.4. Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt zakupiony Produkt wraz z dowodem zakupu: w przypadku Produktów objętych rękojmią – do Sprzedawcy na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego, zaś w przypadku Produktów, dla których została udzielona gwarancja – do siedziby gwaranta (producenta, importera). Jeśli reklamacja z tytułu rękojmi jest zasadna, Sprzedawca zwraca koszty transportu, które zostały poniesione przez Klienta podczas zakupu Produktu.
9.5. Reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Reklamacja zgłoszona z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona zgodnie z warunkami gwarancyjnymi gwaranta.
9.6. Odpowiedź Sprzedawcy jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w Formularzu reklamacyjnym.
9.7. Zasady reklamacji dotyczących dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej:
9.7.1. Klient jest zobowiązany do zbadania stanu dostarczonej przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej, dostarczającego przesyłkę, a w przypadku braków lub uszkodzenia Produktu do sporządzenia protokołu szkody. Pokwitowanie odbioru przesyłki bez wskazania braków lub uszkodzeń uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych za szkody powstałe w transporcie.;
9.7.2. w przypadku powstania wątpliwości u Klienta co do stanu Produktu znajdującego się w paczce, jak również samej paczki, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej (blankiety w/w protokołów posiada kurier), a także dokumentacji fotograficznej;
9.7.3. protokół szkody oraz poprawnie wypełniony Formularz reklamacyjny oraz dokumentacja fotograficzna jest podstawą reklamacji uszkodzonego w transporcie Produktu;
9.7.4. brak protokołu szkody, jak również pokwitowanie odbioru paczki niestwierdzające uszkodzenia, uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych za szkody w transporcie.
9.8. Reklamacjom nie podlegają Produkty z zerwanymi etykietami (brak możliwości identyfikacji Produktu), puste lub zużyte – z wyłączeniem reklamacji potwierdzonych protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską, która dostarczyła przesyłkę.
9.9. Reklamacje jakościowe należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia, reklamacje ilościowe należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu rozbieżności, nie później niż w terminie 3 dni od potwierdzenia otrzymania przesyłki (warunkiem koniecznym do rozpatrzenia rozbieżności ilościowych jest przesłanie wraz z Formularzem reklamacyjnym protokołu szkody wystawionego przez firmę kurierską, która dostarczyła Produkt).


10. Dane osobowe
10.1. Sprzedawca: Max & Mrau Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź jest administratorem danych osobowych:
10.1.1. osób uprawnionych do reprezentacji Klienta oraz pracowników Klienta (w przypadku Klienta będącego osobą prawną),
10.1.2. Klienta oraz pracowników Klienta (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną),
podanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
10.2. Sprzedawca w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@maxandmrau.pl.
10.3. Sprzedawca przetwarza podane dane osobowe w celach:
(1) świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
(2) sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
(3) marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
(4) prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej. Podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
(5) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
(6) przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną (SMS/MMS/połączenia telefoniczne na podany numer telefonu) - wyłącznie w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego,
(7) promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
(8) pozyskania opinii Klienta o Sprzedawcy w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
(9) prowadzenia i bieżącego zarządzania kontami Sklepu w mediach społecznościowych, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowania wydarzeń lub promocji na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz zgodnie z ich regulaminami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, np. w formie kliknięcia na wtyczkę „Lubię to”, (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
10.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
10.5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i pozyskiwania opinii przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10.6. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Sprzedawcę podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom danych):
(1) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Sprzedawcę w celu obsługi Sklepu internetowego,
(2) podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością Sprzedawcy w celu realizacji przez niego obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w szczególności w zakresie: obsługi transakcji, obsługi finansowo – księgowej, obsługi klienta (telefonicznej i e-mailowej), a także podmiotowi świadczącemu usługę lub dostarczającemu narzędzia do kontaktu telefonicznego z Klientem,
(3) podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostawy Produktów,
(4) dostawcom Sklepu internetowego w zakresie obsługi reklamacji i zwrotów,
(5) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i wspierającym sprzedaż, tylko i wyłącznie w przypadku przekierowania Klienta do Sklepu przez te podmioty – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz
(6) podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu płatności online.
(7) podmiotom w zakresie zbierania opinii, w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody
(7) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i wspierającym sprzedaż tylko i wyłącznie w przypadku przekierowania klienta do Sklepu przez te podmioty
10.7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10.8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail)/SMS/MMS lub połączeń telefonicznych lub zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, które można wykonać poprzez wysłanie wiadomość e-mail, wskazując w treści jakiej zgody ma dotyczyć cofnięcie na adres vet@maxandmrau.pl lub poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa w zakładce dane osobowe po zalogowaniu się na Konto Klienta lub pocztą tradycyjną na adres Max & Mrau Sp. z o.o., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Faktura elektroniczna
11.1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
11.2. Faktura elektroniczna będzie przesyłana jako załącznik w formacie PDF (Portable Document Format) do wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Format PDF (Portable Document Format) gwarantuje autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści. W celu spełnienia obowiązku czytelności i integralności treści faktury, system poprzez wprowadzone systemy kontrolne zapewnia, że dane pierwotnie wprowadzone na fakturze nie zostały zmienione - istnieje możliwość sprawdzenia daty ostatniej modyfikacji. Za datę skutecznego doręczenia faktury uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze Sprzedawcy – dotyczy to zarówno faktur, jak i faktur korygujących oraz duplikatów. Dowodem dostarczenia wiadomości zawierającej fakturę korygującą na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, będzie automatyczne potwierdzenie doręczenia wygenerowane przez serwer pocztowy Klienta.
11.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem podania przez Klienta nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej; utraty prawa korzystania przez Klienta ze wskazanego adresu poczty elektronicznej; zakwalifikowania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna jako spam; braku dostępu Klienta do połączenia internetowego; usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna; uznania przez Klienta załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
11.4. Akceptacja Klienta w przedmiocie przesyłania faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach problemów technicznych uniemożliwiających przesłanie faktur w formie elektronicznej. Sprzedawca może z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od niego zawiesić lub zakończyć przesyłanie faktur elektronicznych.
11.5. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który przesyłane są faktury elektroniczne lub zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych poprzez przesłanie wiadomości na adres vet@maxandmrau.pl. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.


12. Postanowienia końcowe
12.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12.2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.
12.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Klientowi Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
12.4. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.
12.5. Sądem właściwym dla sporów związanych z korzystaniem ze Sklepu jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
12.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. Sprzedawca poinformuje Klientów o każdej zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres email podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Dodatkowo, o każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów na Stronie Sklepu Internetowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

Formularz reklamacji

Formularz odstąpienia od umowy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel